معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ؛ سمینار مجازی سبک زندگی در ارتباط با غذا و کرونا (COVID-19)را برگزار می کند

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار می کند

موضوع :
سبک زندگی در ارتباط با غذا و کرونا (COVID-19)

استاد فرهیخته :
دکتر محمد شاهدی
عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی اصفهان
و مشاور پژوهشی فرهنگستان علوم

زمان : چهارشنبه ۲۶ آذر ماه ۱۳۹۹

ساعت برگزاری: ۱۱ الی ۱۲

لینک ورود :
Lms.asnrukh.ac.ir/rw1

گفتنی است حضور در این سمینار مجازی رایگان می باشد.

Translate »