اعضای هیئت مدیره

مهندس احمد فتح اللهی

مهندس احمد فتح اللهی

نایب رئیس

دکتر محمد حسین عزیزی

دکتر محمد حسین عزیزی

رئیس

دکتر ایرج شریفی آل آقا

عضو

 

دکتر محمد حجتی

عضو

 

دکتر محمد حسینی

خزانه دار

دکتر شهریار دبیریان

دکتر شهریار دبیریان
عضو علی البدل

 

دکتر مهدی کریمی تفرشی

عضو علی البدل

دکتر نوردهر رکنی

عضو

مهندس محمدرضا شافعی نیا

مهندس محمدرضا شافعی نیا

دبیر

مهندس حمید جرئتی

بازرس علی البدل

مهندس آزاده دلسوزی

بازرس اصلی

Translate »