معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان ( سمینار مجازی ایمنی مواد غذایی ) را برگزار می کند

معاونت پژوهشی و فناوری دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان برگزار می کند

موضوع :
سمینار مجازی ایمنی مواد غذایی

استاد فرهیخته :
دکتر محمد حسین عزیزی
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
و مدیرکل فرآورده های موادغذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو

زمان :
سه شنبه ۲۵ آذر ماه ۱۳۹۹

ساعت برگزاری:
۱۱ الی ۱۲

لینک ورود :
Lms.asnrukh.ac.ir/rw1

گفتنی است این سمینار مجازی رایگان می باشد.

Translate »