انجمن علوم و صنایع غذایی ایران دوره آموزشی مدلسازی عملی فرآیندهای صنایع غذایی ” با استفاده از نرم افزارهای Excel, SigmaPlot , Originlab (originPro) ” برگزار میگردد/ ۱۸ و ۱۹ مهرماه ۹۸

انجمن علوم و صنایع غذایی ایران دوره آموزشی مدلسازی عملی فرآیندهای صنایع غذایی  ” با استفاده از نرم افزارهایExcel, SigmaPlot, Originlab (originPro)  ”  در تاریخ ۱۸ و ۱۹ مهر ماه با تدریس مهندس نادر کریمیان خسروشاهی ،کارشناس سازمان غذا و دارو برگزار می گردد. شایان ذکر است این دوره آموزشی ۱۶ ساعته دارای ۱۰ امتیاز بازآموزی می باشد هزینه دوره ۳۴۰۰۰۰ تومان می باشد و آخرین مهلت ثبت نام ۱۴ مهر ماه ۹۸ می باشد.

عناوین سرفصل های این دوره آموزشی شامل موارد زیر می باشد :

 1. آشنایی با مفاهیم مدلسازی فرآیندهای صنایع غذایی
 2. آشنایی با نرم افزارهای Excel, SigmaPlot, Originlab (originPro) و کاربرد آنها در مدلسازی فرآیندهای صنایع غذایی
 3. آشنایی با انواع مدل های رئولوژی(Rheological Models) و کاربرد آنها در فرآیندهای صنایع غذایی شامل:
 • Newtonian
 • Bingham Plastic
 • Power Law
 • Herschel-Bulkley
 • Casson
 • Carreau
 1. آشنایی با انواع مدل های کینتیک شیمیایی(Chemical Kinetics) و کاربرد آنها در فرآیندهای صنایع غذایی شامل:
 • Zero-Order Reactions
 • First-Order Reactions
 • Weibull
 1. آشنایی با انواع مدل های کینتیک آنزیمی (Enzyme Kinetics)و کاربرد آنها در فرآیندهای صنایع غذایی شامل:
 • Michaelis-Menten Method
 • Lineweaver-Burk Method
 • Augustinsson Method
 • Eadie-Hofstee Method
 1. آشنایی با مدل های میکروبی مواد غذایی شامل:
 • Increase by Growth Model
 • Decrease by Inactivation Model
 • Sigmoid
 • Logistic
 • Weibull
 • Gompertz
 1. حل مثال های عملی با استفاده از نرم افزارهای Excel, SigmaPlot, Originlab (originPro)

 

Translate »