اعضای هیئت مدیره

مهندس احمد فتح اللهی

مهندس احمد فتح اللهی

نایب رئیس

دکتر محمد حسین عزیزی

دکتر محمد حسین عزیزی

رئیس

دکتر شهریار دبیریان

دکتر شهریار دبیریان

عضو

placeholder-hi

دکتر محمدرضا کوشکی

عضو

20_262x350

مهندس حمید جرئتی

خزانه دار

placeholder-hi

دکتر ایرج شریفی آل آقا
عضو علی البدل

placeholder-hi

دکتر حمید رضا عزت پناه

عضو علی البدل

دکتر پرویز جهانگیری

دکتر پرویز جهانگیری

عضو

مهندس محمدرضا شافعی نیا

مهندس محمدرضا شافعی نیا

دبیر

placeholder-hi

دکتر اکبر شهبازی

بازرس علی البدل

مهندس قاسم فلاحتی

مهندس قاسم فلاحتی

بازرس