اعضای هیئت مدیره

دکتر احمد فتح اللهی

نایب رئیس

دکتر محمد حسین عزیزی

دکتر محمد حسین عزیزی

رئیس

دکتر مهدی امینی

عضو و دبیر

دکتر یحیی مقصودلو

عضو و خزانه دار

دکتر منوچهر وثوقی

عضو

دکتر ایرج شریفی آل آقا

عضو

دکتر محمد حسینی

عضو

دکتر محسن برزگر

عضو علی البدل

مهندس محمدرضا شافعی نیا

مهندس محمدرضا شافعی نیا

عضو علی البدل

مهندس قاسم فلاحتی

بازرس علی البدل

دکتر پرویز جهانگیری

بازرس اصلی

Translate »